วิสัยทัศน์ ( Vision )
สังคมพัฒนา ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
พันธกิจ ( Mission )
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
                            การพัฒนาโครงสร้างที่เป็นรากฐานของสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ทำหน้าที่แบบบูรณาการและเกิดความสมดุลของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สาธารณสุข การเมืองการปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการกีฬา ด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
2. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                           ก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคม ทางระบายน้ำ การไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอ
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                           ส่งเสริมจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับชุมชน
4. ด้านการบริหารจัดการ
บริหารงานแบบประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินโดยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีจิตสำนึกในหน้าที่ เอื้ออาทรบริการประชาชนด้วยจิตอาสา
มีการจัดการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบและให้โอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ดังนี้
  1. โซนที่ 1  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่
  2. โซนที่ 2  หมู่ที่
  3. โซนที่ 3  หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
  4. โซนที่ 4  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
เป้าหมายการพัฒนา
1. ประชาชนอยู่ดีกินดี สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. องค์กรทางสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถทำหน้าที่บริการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน มีความเป็นธรรมในสังคม มีความสุขและพัฒนาสังคมให้ ก้าวหน้า