สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุดี

ลักษณะที่ตั้งและขนาด
เทศบาลตำบลบุดีเป็น 1 ใน 8 เทศบาล ของอำเภอเมืองยะลา เป็น เทศบาลตำบล ขนาดกลาง มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 6 ล้าน ขึ้นไป อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยะลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 7.00 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 48.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,575 ไร่ ซึ่งเทศบาลตำบลบุดียกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุดี เป็นเทศบาลตำบลบุดี เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

                แผนที่ตำบลบุดี

map_01

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุดี  แบ่งเขตการปกครองเป็น 2  เขต  8  หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1                   บ้านบุดี                 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายการิง  เย๊ะ
หมู่ที่ 2                   บ้านนิบง               ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายบือรอเฮ็ง  สามอ
หมู่ที่ 3                   บ้านจือนือแร         กำนันตำบลบุดี                     นายมะแกเสาะ  ดาละซู
หมู่ที่ 4                   บ้านบือแน            ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายตอพา  มะดีเย๊าะ
หมู่ที่ 5                   บ้านไบ้                 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายการิง  โต๊ะอุง
หมู่ที่ 6                   บ้านบูเกะคละ        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายตอพา  อิแต
หมู่ที่ 7                   บ้านรั้วตะวัน        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายมาเล๊ะ  บือราเฮง
หมู่ที่ 8                   บ้านบุดีฮิเล           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ                      นายสะอารี   มะโย๊ะ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดี

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.
นายดาโอะ เจ๊ะตู นายกเทศมนตรีตำบลบุดี
2.
นายการิยา กาเจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุดี
3.
นายดอรอแม มะดงแซ รองนายกเทศมนตรีตำบลบุดี
4.
นายอิสสะมะแอ ลาปราเปะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบุดี
5.
นายยุทธศักดิ์  เหงบารู เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบุดี
6.
นายอับดูเลาะ เจ๊ะแต ประธานสภาเทศบาลตำบลบุดี
7.
นายมะพีเยาะ มะนุง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบุดี
8.
นายอุเซ็ง มะแซ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1
9.
นายอับดุลรอมัน สือนิ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1
10.
นายนาเซร์ มูซอ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1
11.
นายมาหามะ  สาลามะ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1
12.
นายกอเดร์ มูละแต สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1
13.
นายอับโดรอแมง ยามา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
14.
นายสมาน หะยอ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
15.
นายสะอีเด็ง สะอะ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
16.
นายอาหามะ อุกะอะ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2
17.
นายอูมา ยือราน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

 

ลักษณะทางกายภาพ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลบุดี เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขาเตี้ย มีภูเขาทางด้านทิศตะวันออกบริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นป่าเขาเนินสูง บริเวณหมู่ที่ 3,4,5,7,8     มีต้นไม้ปกคลุมเหมาะแก่การทำสวนผลไม้และยางพารา ตอนกลางของตำบลตลอดแนวสองข้างถนนเป็นบริเวณที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา และทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือ ความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 15-150  เมตร  มีความลาดชันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นระดับที่ลาดชันเชิงซ้อนและที่ดินราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่และข้าว

การคมนาคม

มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 (สายยะลา – รามัน)        ตัดผ่านตอนกลางของตำบลในหมู่ที่ 2,3,4,5,6  และหมู่ที่ 7 ทางหลวงชนบท รพช.หมายเลข ยล 3024         ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 ในหมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 8

สภาพแหล่งน้ำ

 แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แหล่งต้นน้ำคือคลองฆูเราะห์ หมู่ที่ 4 คลองกะดือแป     ในหมู่ที่ 1 และคลองตืองอ ในหมู่ที่ 2 ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเกษตร