สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบุดี
-อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมได้แก่ การทำสวนยางพารา ทำนา ทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ลองกอง เป็นต้น
-รายได้ของประชาชนตำบลบุดีเฉลี่ยประมาณ 37,101 บาท/คน/ปี
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง
โรงสี 11 แห่ง
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ตำบลบุดีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  48.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  30,575  ไร่         มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
พื้นที่ชุมชน  ได้แก่  บริเวณที่พักอาศัย  สถาบันการศึกษา  ศาสนสถาน  และสถานที่ราชการ  มีพื้นที่รวมกันประมาณ  3,038  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  20.42  ของพื้นที่ตำบล    โดยจำแนกออกเป็น
1.  บริเวณที่พักอาศัย  (ที่ตั้งบ้านเรือน  ตลาดสด  ร้านค้า)  ประมาณร้อยละ  20.28
2.  สถาบันการศึกษา  (โรงเรียน)  ประมาณร้อยละ  0.07
3.  ศาสนสถาน  (วัด  มัสยิด)  ประมาณร้อยละ  0.03
4.  สถาบันราชการ  (สถานีอนามัย)  ประมาณร้อยละ  0.08
พื้นที่สาธารณประโยชน์  เป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในตำบล  ได้แก่  ป่าช้า  ที่ดินเลี้ยงสัตว์  มีพื้นที่รวมกันประมาณ  722  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  1.85  ของพื้นที่ตำบล
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ป่าซึ่งสงวนไว้ภายในตำบลมีพื้นที่รวมกันประมาณ  1,646  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  11.07  ของพื้นที่ตำบล
พื้นที่อื่น  ๆ  ได้แก่  ถนน  แหล่งน้ำ  และพื้นที่ว่างเปล่า  มีพื้นที่รวมกันประมาณ  15  ไร่