เป็นผู้มีเชื้อสายไทยทั้งหมด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 98.67 และนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 1.33 ภาษาที่ใช้ได้แก่ภาษามาลายูพื้นเมือง ภาษาไทยกลาง และภาษาท้องถิ่นภาคใต้ การดำเนินชีวิตเป็นไปในรูปแบบสังคมชนบท คือนิยมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติมีความผูกพันธ์กันทางภาษาและศาสนา
ในปี พ.ศ. 2556 (ก.ย.56) ตำบลบุดีมีประชากรรวมทั้งสิ้น 10,534 คนโดยแยกเป็น           ชาย 5,190 คน เป็นหญิง 5,344 คน จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลประมาณ 2,442 ครัวเรือน ขนาดสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ยประมาณ  5  คนต่อครัวเรือน
การศึกษา
ที่
ชื่อโรงเรียน
ระดับ
หมู่ที่
1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
มัธยมศึกษา
1
2
โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
มัธยมศึกษา
2
3
โรงเรียนบ้านบูเกะคละ
ประถมศึกษา
6
4
โรงเรียนบ้านจือนือแร
ประถมศึกษา
3
5
โรงเรียนบ้านบุดี
ประถมศึกษา
8
6
โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน
ประถมศึกษา
7
7
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 (โรงเรียนเด็กพิการ)
6
8
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
อุดมศึกษา
7
สถาบันและองค์กรทางศาสนา   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ที่
ชื่อมัสยิด
หมู่ที่
ตำบล
อิหม่าม
1
มัสยิดกำปงดาระ
8
บุดี
นายกอเดร์  อาแซบากา
2
มัสยิดนูรุลฮีลาล  บ้านบุดีฮูลู
1
บุดี
นายดอรอสะ มะสาเมาะ
3
มัสยิดมิฟตาฮุลยันนะห์
2
บุดี
นายนุห์  ลายี
4
มัสยิดอายนุลยากีน
2
บุดี
นายมะยิ  โดสนิ
5
มัสยิดเราฎอตุลซอลีฮีน (รั้วตะวัน)
7
บุดี
นายดาโอ๊ะ  มะดีเยาะ
6
มัสยิดอัลเราฎอร์ (กำปงนิบง)
7
บุดี
นายสะมะแอ  ดิง
7
มัสยิดนูรุลอีลาฮียะห์
3
บุดี
นายอันวา มูรอตายอ
8
มัสยิดอัลริดวาน
6
บุดี
นายอับดุลรอบี  สะอะ
9
มัสยิดนูรุลฮูดา (รายอกายู)
6
บุดี
นายแวบือซา  บินแวยะโกะ
10
มัสยิดดารุลนาอีม
4
บุดี
นายมะตอฮา  ดอเลาะแซ
11
มัสยิดยาแมะ (บ้านไบ้)
5
บุดี
นายอุสมาน  สนิ
12
มัสยิดยาบัรนูร
6
บุดี
นายสมาแอ  เจ๊ะน๊ะ
13
มัสยิดนูรุลอีบาดิลลาห์ (พงยาวี)
7
บุดี
นายมะฮัน  มะกะตา
14
มัสยิดมูลาฟาอุรอซีดีน (พงกาเซาะ)
7
บุดี
นายอับดุลเลาะ   แวดอเลาะ
15
มัสยิดมูฮัมมาดิยะห์
1
บุดี
นายเซ็ง อินะแร
สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน
ตำบลบุดีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 48.92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,575 ไร่ มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
พื้นที่ชุมชน ได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่ราชการ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 3,038 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.42 ของพื้นที่ตำบล โดยจำแนกออกเป็น
1. บริเวณที่พักอาศัย (ที่ตั้งบ้านเรือน ตลาดสด ร้านค้า) ประมาณร้อยละ 20.28
2. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ประมาณร้อยละ 0.07
3. ศาสนสถาน (วัด มัสยิด) ประมาณร้อยละ 0.03
4. สถาบันราชการ (สถานีอนามัย) ประมาณร้อยละ 0.08
         พื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในตำบล ได้แก่ ป่าช้า ที่ดินเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่รวมกันประมาณ 722 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของพื้นที่ตำบล
         พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ป่าซึ่งสงวนไว้ภายในตำบลมีพื้นที่รวมกันประมาณ 1,646 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.07 ของพื้นที่ตำบล
         พื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ถนน แหล่งน้ำ และพื้นที่ว่างเปล่า มีพื้นที่รวมกันประมาณ 15 ไร่
ประชากร
จำนวนประชากร พ.ศ. 2554
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
ครัวเรือนทั้งหมด
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวม
1
บ้านบุดี
418
558
483
1,041
2
บ้านนิบง
193
457
486
943
3
บ้านจือนือแร
216
448
457
905
4
บ้านบือแน
219
484
521
1,005
5
บ้านไบ้
192
535
535
1,070
6
บ้านบูเกะคละ
277
672
753
1,425
7
บ้านรั้วตะวัน
465
992
1,065
2,057
8
บ้านบุดีฮิเล
354
862
862
1,724
รวม
2,334
5,008
5,162
10,170
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
        ประชาชนให้ความสนใจและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันตรุษอิดิลัฎฮา , วันตรุษอิดิฟิตรี , วันเมาลิด , การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองของเยาวชน , นักเรียนตาดีกา , งานเข้าสุนัต , งานแต่งงาน , งานทำบุญเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ