ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านเศรษฐกิจ ดังนี้
ส่งเสริมสนับให้มีกลุ่มสตรี, กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
จัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้ประสานงานกับวิทยากรเพื่อฝึกอบรมอาชีพ

การดำเนินงานด้านสังคม เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านสังคม ดังนี้

อบรมจริยธรรมแก่เยาวชนเพื่อให้เยาวชนนำหลักการทางศาสนามาปฏิบัติ (ดะวะห์)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐให้ราษฎรทราบ
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
การบุกเบิกถนน และซ่อมแซมถนนหนทางเพื่อสัญจรสะดวก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงในการก่อสร้างถนนลาดยาง
ประสานงานกับหน่วยงานไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน
การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านแหล่งน้ำ ดังนี้
ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เพื่อให้น้ำระบายเข้าสู่ที่นา
พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ
ขุดคูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม
การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านสาธารณสุข ดังนี้
ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้มีการบริการอย่างทั่วถึง
สนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อให้ดำเนินโครงการช่วยเหลือราษฎรต่อไป
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
โครงติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร
เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้านการเมือง การบริหาร ดังนี้
อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
จัดเวทีชาวบ้านเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การบริหาร
การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลบุดี ได้ดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ดังนี้
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ในพื้นที่ตำบลบุดี
จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน อาหารเสริม(นม)
การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลบุดีได้ดำเนินการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดังนี้

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ปลูกป่า โดยจัดซื้อพันธุ์ไม้และขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว